Jakimi dowodami wykazać renomę znaku towarowego

dowody, akta, materiał dowodwy

Znak renomowany - czym różnią się od zwykłych znaków towarowych?

Znaki renomowane to znaki towarowe znane istotnej części odbiorców danych towarów lub usług. Przyjmuje się, że znaki renomowane są kojarzone przez odbiorców z pozytywnymi informacjami i wyobrażeniami o wysokiej jakości lub nawet o prestiżu towarów lub usług. Znaki renomowane mają silniejszą ochronę niż zwykłe znaki towarowe, dlatego firmom zależy, aby dowieść, że ich znak zyskał status znaku renomowanego. Jak to zrobić?

Znak renomowany - definicja

W polskim i europejskim prawodawstwie termin znak renomowany nie został zdefiniowany. Znaczenie tego terminu wypracowane zostało przez orzecznictwo. W wyroku z 14 września 1999 r. w sprawie Chevy (wyrok ETS z dnia 14 września 1999 r. w sprawie General Motors Corporation przeciwko Yplon SA. „Chevy”, C-375/97, pkt 31) Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że znakiem renomowanym jest zarejestrowane oznaczenie znane znaczącej części relewantnych odbiorców towarów lub usług oferowanych pod tym znakiem, na znaczącym terytorium kraju objętego ochroną. Co ważne, Trybunał uznał, że nie jest konieczne wykazanie, że określony znak kojarzy się ze sławą, luksusem czy prestiżem.

W polskiej judykaturze wykształciły się dwa podejścia do renomy znaku – subiektywne i obiektywne. Według stanowiska obiektywnego kluczowy jest wysoki stopień znajomości znaków wśród odbiorców, zaś według stanowiska subiektywnego istotne jest wykazanie atrakcyjności znaku i jego dobrej opinii wśród klientów określonych towarów lub usług.

Rozszerzona ochrona

Na renomę znaku towarowego można powoływać się w postępowaniu sprzeciwowym wobec rejestracji późniejszego znaku towarowego, w postępowaniu o unieważnienie znaku towarowego, a także w przypadku spraw o naruszenie prawa ochronnego ze znaku.

Znaki renomowane od zwykłych znaków towarowych różni przede wszystkim inna definicja naruszenia tego znaku oraz zakres ochrony. Znakom renomowanym została zagwarantowana szersza ochrona w razie kolizji ze znakiem późniejszym – jest ona niezależna od identyczności lub podobieństwa towarów objętych porównywanymi znakami. Znaki renomowane korzystają zatem z ochrony nie tylko w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów i usług, ale także w odniesieniu do niepodobnych towarów i usług pod warunkiem, że używanie znaku mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Jak wykazać renomę

Aby wykazać, że znak towarowy zyskał status znaku renomowanego, podmiot powołujący się na renomę powinien więc wykazać:

 • świadomość istnienia marki,
 • udział w rynku,
 • intensywność używania znaku,
 • geograficzny zasięg używania znaku,
 • czas używania znaku oraz
 • działania podejmowane w celu promocji znaku.

Właściciel znaku musi wykazać, że jego znak uzyskał renomę przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego – w przypadku postepowanie sprzeciwowego lub do chwili wystąpienia naruszenia – w przypadku naruszeń praw do znaku. Kluczowe są więc dowody pochodzące sprzed tych dat. Nie oznacza to jednak, że dowody późniejsze powinny być zupełnie pomijane. Należy pamiętać, że renomę buduję się latami, w związku z tym nie jest możliwe jej uzyskanie lub utrata z dnia na dzień.

Dowody przedłożone przez strony powinny zawierać datę lub ewentualnie powinny zawierać takie informacje, które pozwolą ustalić, z jakiego okresu dowody te pochodzą. Należy zaznaczyć, że w orzecznictwie przyjmuje się, że chociaż dokument nieopatrzony datą nie ma sam w sobie wartości dowodowej, to może potwierdzać okoliczności wynikające z pozostałych dowodów. Stanowisko to pozwala na dopuszczanie i wykorzystywanie w pewnym zakresie w postępowaniu także dowodów niezawierających dat.

Ważnym rodzajem dowodów – często stosowanym w sprawach z renomą znaku w tle – są badania rynkowe znajomości i rozpoznawalności marki. Wynikami z tego typu badań wykazuje się, jaki procent respondentów zna konkretne oznaczenie, z czym kojarzy im się dany znak, a także jaka jest ich opinia na temat produktów sygnowanych tym znakiem.

Innym istotnym rodzajem badań jest badanie udziału w rynku. Takie badania pokazują, jaką pozycje na rynku mają towary lub usługi oznaczone danym znakiem towarowym oraz czy ich udział jest znaczący na tle konkurentów.

Renomę znaku towarowego wykazuje się także za pomocą dowodów przedstawiających:

 • opinie ekspertów,
 • przyznane nagrody i wyróżnienia,
 • pozycje w różnego rodzaju rankingach, obecność na wydarzeniach branżowych, działania sponsorskie,
 • publikacje prasowe,
 • obecność w mediach społecznościowych oraz szeroko rozumiane materiały marketingowe i reklamowe,
 • faktury i inne dokumenty handlowe pokazujące skalę działania danego podmiotu na rynku.

Podsumowanie

Renomę buduje się latami. Ważne, żeby przez ten okres gromadzić odpowiedni materiał dowody, tak aby w razie potrzeby móc go wykorzystać.

Wykazanie renomy znaku towarowego może decydować o wygranej lub przegranej sprawie. Z uwagi na fakt, że znaki renomowane korzystają z szerszej ochrony niż znaki bez takiego statusu w wielu przypadkach oparcie się na renomie jest jedynym rozwiązaniem umożliwiającym skuteczny sprzeciw, wniosek o unieważnienie innego znaku towarowego lub dochodzenie roszczeń o naruszenie znaku na drodze postępowania cywilnego.  

Potrzebujesz pomocy w zebraniu materiału dowodowego na wykazanie renomy swojego znaku towarowego? A może zastanawiasz się, czy Twój znak osiągnął już status znaku renomowanego i może korzystać z szerszej ochrony? Skontaktuj się z nami!

KONTAKT

Dominika Fikus-Graf
radca prawny
dominika.fikus@ipwl.pl
+48 663 057 600
Anna Rokicka
rzecznik patentowy
anna.rokicka@ipwl.pl
+48 502 294 530
LOGO IP WILLOW TREE CZARNE
Scroll to Top